Roerende inkomsten feitelijke verenigingen

man aan laptop

Naar aanleiding van het zomerakkoord van 2017 dat uitmondde in de programmawet van 25 december 2017 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2017) werd de kaaimantaks aangescherpt.

De wet bevat daarnaast ook een bepaling die zich specifiek richt op roerende inkomsten die worden verkregen op naam van een feitelijke vereniging. Deze inkomsten worden, onder bepaalde voorwaarden, belastbaar in hoofde van de rijksinwoner die gemachtigd is om de rekening te beheren, alsof hij die inkomsten rechtstreeks zou hebben verkregen. De roerende inkomsten van een feitelijke vereniging zijn in principe belastbaar in hoofde van de leden, indien er geen andere winsten of baten worden behaald door de feitelijke vereniging.

handen met papieren

De moeilijkheid om de identiteit van de leden te achterhalen wordt met de nieuwe regeling achterhaald omdat men de belasting van de roerende inkomsten nu kan opvragen bij de rekeninghouder.

De nieuwe regeling brengt de nodige onzekerheid mee en mogelijk hogere belastingen voor de rekeninghouder. Daarom heeft UNIZO een checklist opgesteld met vragen die jou kunnen helpen om te bepalen of de regeling van toepassing is en of je beter kiest om onder de rechtspersonenbelasting te ressorteren. Daarnaast worden de voor- en nadelen van de rechtspersonenbelasting opgesomd.

Bekijk checklist & schema